ÖĞRENİM İZNİ MAĞDURLARININ SESİ!

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’nin “Öğrenim İzni” ile ilgili ifadelerinin açık uçlu olması lisansüstü kariyer yapan birçok öğretmenimize mağduriyet yaşatmakta ve bu mağduriyetlerin daha fazla yaşanmaması için acilen yeni bir düzenleme ile bu iznin tanzim edilmesi gerekmektedir.

“Öğrenim Özrü” Anayasal bir hak olup bu konuda MEB’den gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Anayasamızın 42. Maddesinde belirtildiği üzere “Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz” cümlesi çok net bir şekilde açık olmasına rağmen MEB tarafından ihlali devam etmekte ve bu sorun acil çözüm beklemektedir.

Yüksek lisans öğrenimine devam edenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilir. Öğretmenlerin ders saatleri, bu öğrenimlerine devam edebilmelerine olanak verecek şekilde düzenlenir. Bu izin merkez teşkilatında görevli olanlara birim amiri, taşra teşkilatında görevli olanlara il/ilçe milli eğitim müdürü tarafından verilir. İzin verme yetkisi alt kademelere devredilebilir. 2013 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile “Haftada iki yarım gün” şeklindeki ifade aşağıdaki gibi değiştirilmiş idi.

MADDE 18- (1) Memurun kullanacağı diğer izinlere ilişkin uyulacak hususlar şunlardır:

  1. b) Memurlardan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam edenlere, eğitimleri süresince aylıklı izin verilir. (Mülga ibare: 05/04/2013-485808 Bakan Onayı).
  2. e) (Ek: 05/04/2013-485808 Bakan Onayı) Memurlardan lisansüstü öğrenime devam edenlere, görevlerini aksatmamak şartıyla izin verilmesi hususunda gerekli kolaylık sağlanır. Öğretmenlerin ders programları, lisansüstü öğrenimlerine devam edebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenir.

Göreve gelen Milli Eğitim Bakanlarımız lisansüstü eğitimi desteklediklerini belirtseler bile, çalıştıkları il dışında lisansüstü öğrenim gören öğretmenlerimiz için yönetmelikte gerekli maddelerin yer almaması sebebiyle lisansüstü öğrenim gören öğretmenlerimiz zor durumda kalmaktadır ve bu konuda birçok mağduriyet yaşanmış ve yaşanmaya da devam etmektedir.
Lisansüstü öğrenim yapan öğretmenlerimiz yüksek lisans ya da doktora derslerine gidebilmek için okul idaresinden izin alırken sorun yaşamakta ve keyfi uygulamalarla mağdur olabilmektedir. Yüksek lisans veya doktora dersleri genelde iki güne toplanmaktadır. Lisansüstü öğrenim gören öğretmende bu sebeple çalıştığı kurumdan iki gün (hatta gerekli yol süresi de eklenerek) buna göre izin alması gerekmektedir. Eskiden yönetmelik gereği sadece iki yarım gün ya da bir gün izin verilebilmekteydi. Bu durum çalıştığı il dışında öğrenim gören öğretmenlerimizi mağdur etmiş lakin yeni düzenlemede de iznin idarenin inisiyatifine bırakılması büyük sorunlara yol açmıştır. Eğer idari amir üst öğrenimin önemine inanıyorsa ya da idarenin istediği bir sendikaya üye olmak gibi birtakım tavizler verirseniz ve idare ile iş ve işlemlerde yaşanabilecek birtakım aksiliklere rağmen iyi geçinirseniz ders programınız iki gün boş kalacak şekilde ayarlanmaktadır fakat inanmıyorsa ya da diğer öğretmenlerden ders programlarının düzenlenmesi konusunda farklı talepler var ise bu durumda derin tartışmalar yaşanmakta ya da birtakım idari dayatmalar olabilmekte ve bu konularda birçok sorun yaşanmaya devam etmektedir.

Kimi zaman anlayışlı idareciler sayesinde kimi zamanda derin tartışmalarla izin alarak yüksek lisansını tamamlamak zorunda bırakılan öğretmenlerimizin bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Elbette ki idare öğretmenin okuldaki tek branş öğretmeni olduğunu ifade ederek iki gün okula gitmediği takdirde öğrencilerin derslerinin boş geçecek olması nedeniyle iki gün izin vermek istemeyebilir. Lakin böyle bir durum söz konusu olduğunda öğretmen için ya birtakım ülkelerde olduğu gibi talep edenlere “Geçici Süre İle İzin” verilebileceği gibi bu iznin  “Kısmi Aylıklı/Görevlendirme” gibi alternatif hususları üzerine çalışılmalı ve bu mağduriyet giderilmelidir. Daha önce de birçok kez ifade ettiğimiz üzere sorunun tek çözümü “Öğrenim Özrü Tayinleri” olmakta lakin bu hak tanınmıyorsa da “Öğrenim İzni” hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması elzemdir. Fakat burada bilhassa belirtmek istediğim husus şudur ki: izin konusunda öğretmen ve idareci karşı karşıya getirilmemeli, lisansüstü öğrenim gören öğretmen arkadaşımız diğer öğretmenlerle bu konuda sorun yaşamadan izin alabilmelidir. Bu konuda yönetmelik tekrar düzenlenerek lisansüstü öğrenim yapan öğretmen ve tam gün çalışan MEB Personeli mağdur edilmemelidir.

Mehmet GÜLEÇ

Teşkilatlanma Sekreter

i

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir