TÜZÜK

DEMOKRAT EĞİTİMCİLER SENDİKASI
EĞİTİM VE BİLİM HİZMETLERİ KOLU
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ

Madde 1 – Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi :
Sendikanın adı: Eğitim ve Bilim Hizmetleri Kolunda kurulan sendikamızın adı Demokrat Eğitimciler Sendikası’dır. Kısa ad olarak (DES) kullanılabilir.
Sendikanın Merkezi: Ankara’dır.
Sendikanın Adresi: Kızılay Mahallesi Menekşe Sokak.No:8-A /16 pk.  06420ÇANKAYA / ANKARA dır.
Merkezin başka bir ile nakline genel kurul, il içinde adres değişikliğine genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 2 – Sendikanın Faaliyet Göstereceği Hizmet Kolu:
Eğitim öğretim ve bilim hizmet koluna dâhil kamu kurum ve kuruluşları:
a) Millî Eğitim Bakanlığı,
b) Üniversiteler
c) (ÖSYM) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,
d) (YURT-KUR) Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
e) (YÖK) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
f) (TODAİ) Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü,
g) Yüksek Teknoloji Enstitüleri,
h) (ÜAK) Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı’dır.
Bu hizmet koluna, 4688 sayılı yasanın 41/a maddesine göre hazırlanan yönetmeliğin belirlediği işyerleri girip, memur ve kamu personelinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı işyerleri ile bu işyerlerinin eklentilerinde ve Türkiye genelinde faaliyet gösterir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu hizmet alanına eklenecek veya bu hizmet alanından çıkarılacak kamu, kurum ve kuruluşları, Tüzük değişikliğini gerektirmez.

Madde 3 – Sendikanın Amacı:

DES; evrensel hukukun, ulusal ve uluslararası hak, sözleşme ve belgelerin, Anayasanın, kanunların, İLO kararları ile sair mevzuatın, demokrasi ve hukukun ulusal ve evrensel ilkelerinin sağladığı hak ve yetkilere dayanarak her türlü sendikal faaliyetlerde bulunur.

DES; eğitim çalışanlarına İLO standartlarında bir sendika yasası, grev hakkı ve aktif siyasete katılma hakkını savunur.

DES; eğitim çalışanlarının mesleki, mali, özlük ve demokratik sorunlarının çözümü ve bu haklarının gelişimi için mücadele eder.

Bu bağlamda;

DES;Herkesin bilimsel, nitelikli, demokratik ve parasız eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlamaya, eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmeye, çalışma şart ve menfaatlerini geliştirmeye, başta eğitim çalışanları olmak üzere, öğrenci ve velilerden oluşan diğer eğitim bileşenlerinin de hak ve çıkarlarını korumaya, onlara en yüksek nitelikte eğitim olanakları sağlamaya, üyelerinin ve tüm eğitim bileşenlerinin gücüne dayanarak; Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, egemenliğini, bütünlüğünü, demokratikleşme ve eğitim alanındaki milli hedeflerini geliştirerek ve büyüterek yaşatmaya ‘Yeniden Büyük Türkiye’ idealine hizmet eder.

“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” ilkesine tam anlamı ile hakim bir demokratik sistemin gelişmesi için çalışmayı, demokratik sistemi korumayı ve yaşatmayı, bağımsız hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini yüceltmeyi, bireylerin huzuru için gerekli, temiz çevre temiz toplum, dürüst yönetim ve bilinçli toplum gibi öğeleri bilimsel ve demokratik anlayışla işleyip Türkiye’yi özenilen bir ülke haline getirmeyi, milletimizin demokrasiye, insan haklarına olan inancını geliştirmeyi, Türkiye’nin ekonomik kaynaklarını, hakkaniyetli, adil ve eşitlikçi bir çerçeve içinde büyütmeyi ve ulaşılacak yüksek refah düzeyinin bireylere dengeli dağılımını sağlamayı, Türkiye’nin en ileri ülke olarak yer almasını, Anayasal kuruluşlar başta olmak üzere; eğitim kurumlarının, ticari sektörün, sendikaların, basın, teknoloji ve diğer kuruluşların demokratik, yenilikçi bir anlayışla ve medeniyetimizin ve kültür dünyamızın köklerine uygun ve özgünlüğünü koruyarak; andığımız büyük Türkiye İdealine en iyi şekilde hizmet eder.

Bu ideale hizmet eden kurum,kuruluş ve kişilere destek ve katkıda bulunmaya,bu doğrultuda hazırlanan tüm proje, plan ve etkinlikleri koordine etmeye, eğitim işkolunda çalışan tüm eğitimcilerin onuruna yakışır bir saygınlık kazanması ve onurlu birer meslek elemanı olmaları için yasal ve demokratik sınırlar içerisinde mücadele etmeye, çalışma koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslararası ölçütlerinde üzerinde bir düzeye ulaşmasına, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine, grevli ve toplu iş sözleşmeli sendikal hakların tanınmasına, çalışır.

DES; başta ülkemizin olmak üzere tüm ulusların milli, kültürel, manevi değerlerine saygılı olmayı temel ilke sayar. Demokratik sendikacılık ilkelerinden taviz vermeden üyelerinin ortak hak ve çıkarlarını, sosyal barışı, ücret adaletini ve çalışma eşitlik ve barışını korumayı ve geliştirmeyi; ayrıca, kamu hizmetlerinin ve eğitim hizmetlerinin halka etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulması amacını taşır. Eğitim gibi dominant ve her konu ile ilişkili bir alanda faaliyet yürüten sendikamız; İşgücü-İstihdam-işsizlik, Çalışan Kesimin Bilgi Becerisini Geliştirme, Kırsal Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, engelli hakları, Tutuklu Kadınlar, Kadınlara Uygulanan her türlü ayrımcılık ve Cinsel Ayrımcılık,Kadınlarda Ücret Eşitsizliği, Kadına Şiddetin Önüne Geçilmesi, Kadın Girişimcilere Fırsat Eşitliği, Sokak Çocuklarının Topluma Kazandırılması, Çocuk Hakları, Ailede Şiddet Gören Çocukların Korunması, Çocukların Aile Tarafından İşgücü Olarak Görülmesi, Yaşı Küçük Çocukların Çalıştırılması, Tüm dezavantajlı toplumsal kesimlerin Çalışma ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği Tanınması, Yetiştirme Yurdunda Yetişen Çocukların Psikolojisi, İnsan Hakları ve Demokratikleşme, Meslek Edindirme, Sağlık Sistemi Reformları, Eğitim Sistemi Reformları, Medya Düzenlemeleri, Kamu Yönetimi Reformları, Köyden Kente Göç ve Uyum Süreci, Zararlı Alışkanlıklar, Kuşaklar Arası Uyumsuzluk, Yerel Yönetimler, Kamu Yönetiminin Dönüşümü, Tarım Reformları, Gümrük Rejimleri, Dış Ticaret Politikası, Ulaştırma ve Türkiye’nin Uyumu, Çevre Yönetim Sistemi, Vergi Politikası, Üniversitelerimiz, Türk Anayasasının Uyumlaştırılması Sorunu, Çevre Mevzuatı, Gıda Katkı Maddeleri, Enerji politikaları, Gençlik politikaları, Turizm Politikaları, öğretmen öğrenci ve velileri ilgilendiren her türlü sorun ve konularla alakalı çalışmalar ve projeler hazırlar ve yürütür.

Bu amaç doğrultusunda;

DES, Türkiye’nin, yakın coğrafyanın ve dünyanın başta eğitim ve ilişkili konular olmak üzere yaşanan her türlü soruna duyarsız kalmaz. Türkiye’deki ve dünyadaki terör,yoksulluk, açlık, adaletsizlik, ayrımcılık, küresel ısınma, fırsat eşitsizliği, çevre kirliliği, nüfus artışı, kültür, siyasi yozlaşma, trafik terörü, deprem, rüşvet, iltimas, çocuk hakları, engelli hakları, hayvan hakları ve bir bütün dezavantajlı ve mazlum grup ve kişileri alakadar eden her konu ve sorunun; mensuplarını ve eğitim bileşenlerinin ilgi ve etki alanına giren her hususun çözümünde sessiz kalmaz ve sessizliğe tahammül etmez. Bu tür sorunlara çözüm getirecek çalışmalar yapar, politikalar üretir, kendisini bu sorunların dışında tutamaz. Klasik sendikal anlayışın üzerinde bir vizyona sahip olmayı ilke edinen DES, sokaktaki insan içinde çözüm üretmeye çalışır. DES, siyaset, toplumsal hayat, bilim, teknoloji dâhil her alanda yaşanan köklü değişim sürecini irdeleyen, tartışan, sorgulayan, proaktif bir şekilde katkıda bulunan yeni bir sendikacılık anlayışını savunur.

Gerektiğinde toplumla, yöneticilerle ve iktidarlarla ters düşen fikirler ortaya koyar, onları eleştirerek, yasal ve demokratik sınırlar içerisinde her türlü eylem ve tacizlerde bulunarak toplumsal ilerlemeyi güçlendirmeye çalışır. DES, temsilcilikleri maharetiyle bulundukları şehir ve bölge için aydınlık dünyaya açılan birer pencere olmaya çalışır. Barışçıl bir dünya ailesi içerisinde en saygın, en müreffeh ve en güçlü devlet ve büyük millet olma idealinin bütün fertlerin en nitelikli ve muasır eğitim almasıyla gerçekleşeceği ve yine kadim medeniyetimiz perspektifli millî ruh ve düşüncenin; istişare ve ortak aklın ve şuurun güçlenmesini amaçlar.

a) Üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumaya ve geliştirmeye çalışır.
b) Kamu görevlilerinin grev, toplu sözleşme, siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmelerine yönelik Anayasa’nın 51, 53, 54, 68 ve 128 inci maddelerinin değiştirilmesi için kamuoyu oluşturur ve girişimlerde bulunur.
c) Üyelerine yaptıkları hizmete uygun aile sorumluluklarını yerine getirecek, insanlık haysiyetine yakışır bir gelir, eşit işe eşit ücret adaleti, daha iyi çalışma şartları ve daha yüksek mesleki saygınlık kazandırmaya çalışır.
d) Üyelerinin ve aile bireylerinin, öğrenci ve velilerin de beden ve ruh sağlığını koruyucu tedbirleri alır ve gelişimini sağlayacak çalışmaları yapar. Engelli ve üstün yetenekli-zekalı çocukların ve bireylerin eğitim hakkını savunur bu alanda çalışmalar yapar.
e) Üyelerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlikten doğan haklarını geliştirmek ve korumak için çalışır.
f) Üyelerinin mesleklerinde ilerlemesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknik konularla ilgili eğitim çalışmalarına önem verir.
g) Üyelerinin nesnel, adil, objektif ve liyakat esaslarına dayalı bir şekilde atanma, yer değiştirme ve mesleğinde ilerleme hakkından yararlanabilmeleri için çalışır.
h) Milli geliri arttırmak ve milli gelirden üyelerine düşen payı almak için çaba sarf eder.
i) Üyelerini ve mirasçılarını idare ve adli merciler nezdinde temsil eder, dava açar, açılan davalara taraf olur, üyelerine hukuki desteği yaygınlaştırmak amacıyla ihtiyaç duyulan illerde hukuk danışmanlık büroları açar.
j) Sendika, demokratik ve katılımcı bir anlayış içerisinde evrensel değerleri gözetir, üyelerinin insan hakları, sosyal adalet, sosyal güvenlik ve benzeri sorunlarının aşılması için çeşitli plan, proje, çalıştay, etkinlik, araştırma merkezleri ve çalışmalar yapar.
k) Amaçlarına daha hızlı ve nitelikli bir şekilde ulaşmak için farklı işkollarındaki sendikalarla konfederasyonlaşma çalışmaları yapar.
l) Ortak değer ve anlayışlara sahip diğer ülkelerin eğitim sendikaları başta olmak üzere, kamu görevlilerinin ve çalışanların mensubu bulunduğu sendika, konfederasyon ve benzer yapılarla görüşme-istişare-ilişki kurarak uluslararası sendikalar konfederasyonu-birlik kurma çalışmaları yürütür.

Madde 4 – Sendikanın Yetki ve Faaliyetleri :
Sendika, kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerini kullanmaktan başka;
a)Üyeleri adına üyesi bulunduğu konfederasyonla birlikte toplu görüşmelere katılır. Toplu görüşmeyi sonuçlandırmaya taraf olur, mutabakat metnini imzalar.
b) Toplu görüşme uyuşmazlıklarında üst kuruluşu konfederasyon ile birlikte uzlaştırma kuruluna, ilgili makamlara ve yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, talepte bulunur.
c) Üyelerinin hak, ödev ve çalışma koşulları ile iş güvenliği ve sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında ilgili makamlara görüş bildirir, bu amaçla panel ve etkinlikler düzenler, toplu görüşme sonucu varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izler, üyesi bulunduğu konfederasyonla birlikte yüksek ve kurum idari kurulları ile kamu işvereni ve uzlaştırma kuruluna temsilci gönderir.
d) Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci gönderir.
e) Ülke sorunlarının ve eğitim sisteminin problemlerinin çözümü için araştırmalar, toplantılar, kongre, panel, proje ve istişareler düzenler ve çatısı altında ilgili alt birimler oluşturur, yayınlar çıkarır ve bu konularla ilgili sivil toplum örgütleri kurar ve kurulmuş olanlarla işbirliği yapar. Eğitim alanında önemli çalışmalar yapmış kişi, kurum ve kuruluşları ödüllerle ve törenlerle taltif eder. Yolsuzluk, yoksulluk ve haksızlıklarla mücadele eder, önerilerde bulunur, ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere tüm kamu işveren makamları ile görüşür, rapor sunar ve ortak çalışmalar yapar.
f) Üyelerinin ve yakınlarının mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kurs, araştırma merkezi, atelye, lokal, seminer, toplantı ve bilimsel çalışmalar yapar veya yaptırır.
g) Üyelerinin ortak sosyal, ekonomik, hak ve çıkarlarını ilgilendiren konular ile personel hukukunun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve bu çalışmaları ilgili makamlara sunar.
h) Üyelerinin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve çıkarlarının izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması halinde üyelerini veya mirasçılarını her düzeydeki yargı ve yönetim organları önünde temsil eder veya ettirir. Dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur. Bu amaçla ihtiyaç duyulan illerde hukuk danışmanlık büroları açar.
i) Üyelerin ve ailelerinin yararlanması için amatör sportif etkinlikler yapabilir. Eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, kitaplık, kreş ve huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurabilir, kurulu tesisleri devralabilir yada kiralayabilir, gerektiğinde bu tesisleri yönetebilir. Herhangi bir bağışta bulunmamak şartıyla, üyeleri için kooperatiflerin kurulmasına yardım edebilir ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak üzere bu kooperatiflere kredi verebilir.
j) Tabi afetlerde, üyelik şartı aramaksızın afete uğrayan bölgelere kanunun öngördüğü sınırlar içinde nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak üzere ayni ve nakdi yardım yapabilir.
k) Uluslararası kuruluşlarla ortak projeler hazırlar, onlara üye olur. Üyelikten ayrılır. Üyesi bulunduğu kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci gönderir. Karşılıklı ziyaretlerle işbirliğini güçlendirir.
l) Hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerinin örgütlü gücünü arttırmak için üyelik çalışmaları yapar.
m)Tüzel kişi olarak genel hükümlere sahip olduğu yetkileri kullanır.
n) Kanunun öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.

Madde 5 – Sendika Üyeliğinin Kazanılması:
Tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresinin tamamlamış kamu görevlileri sendikaya üye olabilirler.
Üye olmak isteyen kamu görevlisi, 3 (Üç) suret olarak doldurup imzaladığı üye başvuru belgesi ile sendika merkezine veya sendika şubesine başvurur. Üyelik sendika yönetim kurulunun kabul kararı ile kazanılır. Üyelik başvuruları en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.
Sendika, üyeliği kabul edilen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir. Bir örneği sendika merkezinde kalır. Bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere kamu işverenine, gönderir.
Üyeliği kabul edilen kamu görevlisi, sendika tüzüğü ile yönetmeliklere uygun harekette bulunmayı ve üyelik aidatını ödemeyi kabul etmiş sayılır.

Madde 6 – Üyelikten Çekilme:
Her üye, yasanın öngördüğü çekilme belgesini doldurmak suretiyle üyelikten çekilebilir.
Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından 3 (Üç) nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kuruma verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini 15 (on beş) gün içinde sendikaya gönderir.
Çekilme, Kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak bir ay sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

Madde 7 – Üyelikten Çıkarılma:
Üyelikten çıkarılmada şu hususlar dikkate alınır.
a) Sendikanın tüzük hükümlerine, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine uymamak,
b) Üyeliğe engel bir göreve ya da statüye geçtiği halde üyelikten çekilmemek,
c) Sendikanın amacıyla bağdaşmayan eylem ve etkinliklerde bulunmak,
d) Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı bozucu söz veya beyanlarda bulunmak,
e) Mazeretsiz üst üste üç ay süre ile üyelik aidatını ödememek,
f) Sendikanın parasını ve malını zimmetine geçirmek veya sendikayı maddi zarara uğratmak,
Üyelerin, sendika üyeliğinden çıkarılmasına sendika genel kurulu karar verir.
Üyelikten çıkarılma kararı, çıkarılana, ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarılma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içerisinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin kararını verir. Üyelikten çıkarılma kararı mahkemece sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Madde 8 – Üyeliğin Sona Ermesi:
Çekilme, göreve son verilmesi veya diğer nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar, haklı bir sebep olmaksızın üst üste üç ay süreyle üyelik aidatı ödemeyenler, farklı bir hizmet koluna giren kurumlara atananlar ile 4688 sayılı yasanın 15’inci madde kapsamındaki bir göreve atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri ile varsa sendika şubesi, sendika organlarındaki görevleri de sona erer.
Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Madde 9 – Üyeliğin Askıya Alınması ve Devamı:
Aşağıda belirtilen gerekçeler nedeniyle üyeliğinin askıya alınması halinde üyelikten dolayı kazanılan haklar, askı süresince kullanılamaz. Askı süresi sonunda yeniden üyelik müracaatı gerekmez, ilk üyelik formu geçerlidir. Üyeliğe mani hallerin kalkması durumunda üyelikten doğan haklar kazanılmış sayılır.
Sendika ve şubelerde yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev alan sendika üyelerinin bu görevlerinin sona ermesinden sonra yeniden göreve getirilmeleri halinde üyelik aidatı ödemek kaydıyla sendikaya üyelikleri devam eder.
Askere alınan üyenin üyeliği, askerlik hizmeti sona erinceye kadar askıda kalır.
Sendika üyesinin geçici olarak kamu görevinden mahrum bırakılması halinde üyeliği askıya alınır.
Sendika üyesinin hizmet kolu içinde kalmak kaydıyla başka bir kuruma atanması halinde üyeliği devam eder.
a) Kurumundan aylıksız izin alanların sendika üyeliği, üyelik aidatını düzenli ödemesi halinde geçerlidir, aksi takdirde üyeliği askıya alınır. Aylıksız izin bitiminde üyeliği devam eder.
b) Sendika üyesi iken, 4688 sayılı kanunun 15’inci madde kapsamındaki bir görev veya pozisyona görevlendirilenlerin üyelikleri, bu göreve asaleten atamaları yapılıncaya kadar askıya alınır.
c) Mahalli ve genel seçimlerde aday olanların, sendika ve konfederasyon organlarındaki görevleri adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde görevleri son bulur.

Madde 10 – Sendikaların Üst Kuruluş Üyeliği, Birleşme, Ayrılma ve Çıkarılma Halleri:
a) Sendikalar bir üst kuruluşa üye olabilirler. Birden çok üst kuruluşa üye olunması halinde ilk üyelik geçerlidir.
b) Sendikanın bir başka sendikaya katılması yada birleşmesi halinde sendikanın bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katıldığı sendikaya kendiliğinden geçer. Bir başka sendikanın sendikaya katılması ya da birleşmesi halinde bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri kendiliğinden geçer. Bu madde hükümleri gereğince katılan veya birleşen sendikanın üyeleri ayrıca bir işleme tabi tutulmaksızın yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer. Katılma ve birleşme ile ilgili usul ve işlemler konusunda 4688 sayılı kanunun 36’ncı madde hükümleri uygulanır.

Madde 11 – Uluslararası Kuruluş Üyeliği:
Sendika, amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir. Sendika amaçlarına uyan uluslararası kuruluşlara üye olduğunu veya üyelikten çekildiğini 15 (on beş) gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir. Sendika, önceden izin almaksızın, serbestçe, yabancı ülkelerdeki amaçlarına uyan uluslararası kuruluşların üye veya temsilcilerini Türkiye’ye davet edebilir veya yabancı ülkelerdeki toplantı ve etkinliklere üye veya temsilcilerini gönderebilir.

Madde 12 – Sendika Genel Kurulunun Oluşması:
Sendika genel kurulu sendikanın en yetkili organıdır. Sendika ve sendika şubesi genel kurulları üyeler ve delegelerden oluşur. Sendika genel kurulu, bin üyeye kadar üyelerin katılımıyla yapılır. Sendikanın üye sayısı bini geçmesi halinde genel kurul delegelerle yapılabilir. Genel kurula katılacak delegeler, üyeler tarafından serbest,eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir. Delegeler sendikanın üyesi bulunduğu illerden tüzüğün bu maddesinde belirtilen delege seçim yönetmeliği esaslarına göre seçilecek 200 (İki yüz) delege ile yapılır ki 200 delege sendikanın mevcut yönetim; 200 (İki yüz) delegeden kalan delege sayısının dağılımını şu esaslara göre yapar. Sendikanın toplam üye sayısının bölge temsilciliği, yoksa il temsilciliği, ilçe temsilciliği ve işyeri temsilciliği üye sayısına düşen oran ortalamasını karşılaması esasına göre tahsis edilir. Sendika yönetim kurulunca genel kurul kararı alınan tarihten sonra yapılacak üye kayıtları delege seçimlerinde dikkate alınmaz. Yedek delege seçilemez.
Temsilciler, seçilen delegeleri adı-soyadı, baba adı, doğum yeri, tarihi, T. C. kimlik numarası ve bir adet fotoğrafı ile kurumunu belirten bir liste ekinde en geç iki gün içerisinde sendika genel merkezine gönderir. Bir nüshası da il temsilciliğindeki dosyasında saklanır.
Genel Kurul delegelerinde ölüm, istifa ve hizmet kolu değiştirme gibi diğer nedenlerle azalma olması halinde yerine her hangi bir seçim ve atama yapılamaz. Genel Kurul, Genel Kurula seçilen delegelerle yapılmak zorundadır.
Sendika delegelerinin sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimine kadar sürer.

Madde 13 – Genel Kurulun Toplanması ve Karar Yeter Sayısı:
Sendika genel kurulu dört yılda bir sendika genel merkezinin bulunduğu ilde toplanır.
Genel kurula çağrı sendika yönetim kurulunca yapılır.
Sendika yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati, gündemi birinci çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı yer, gün ve saati belirtilen duyuru genel kurul için belirlenen tarihten en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede veya sendikanın resmi internet sitesinde ilan eder. Ayrıca, mülki amirliğe, seçim kurulu başkanlığına ve yasanın öngördüğü diğer mercilere yazı ile bildirilir.
Sendika genel kurulu, delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa tutanak tutulur. İkinci toplantı en çok 15 (on beş) gün içerisinde ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Yer değişikliği olması halinde değişiklik, delegelere, mülki amirliğe ve seçim kuruluna bildirilir.
Genel kurulda karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların salt çoğunluğu karar yeter sayısı olarak kabul edilir.
Genel kurulda, delege olmayanlar karar yeter sayısında nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.
İki genel kurul toplantısındaki döneme ait faaliyet, hesap ve denetleme raporu ile denetim kurulu raporu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanan denetçi raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce posta, kargo veya e-posta ile gönderilir veya sendikanın resmi internet sitesinde yayınlanır.
Her delegenin bir oy hakkı vardır. Genel kurulda oy kullanacak ve önerge verecek delegelerin hazır bulunması şarttır. Vekaleten oy kullanılmaz.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi, genel kurula katılan delegelerin en az 1/10’unun yazılı teklifi üzerine genel kurul kararıyla mümkündür.
Genel kurul öncesinde, yönetim kurulu üyelerinden biri yoklama yapar. Yeterli çoğunluğun mevcudiyeti halinde, genel kurulu sendika başkanı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyelerinden birisi açar. Genel kurulu yönetmek üzere, bir başkan, bir veya daha fazla başkan vekili ve yeterince katip üye seçilir. Divan seçimi açık oyla yapılır. Delegelerin 1/5’inin yazılı isteği üzerine gizli oy açık tasnif esasına göre de yapılabilir. Başkanlık divanı delegeler arasından veya bağlı bulunan konfederasyon yöneticileri ya da üye sendikaların üye ve yöneticileri ile genel kurula davetli misafirler arasından aday gösterilebilir.

Madde 14 – Sendika Olağanüstü Genel Kurulu:
Genel Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verilmiş olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu’nun veya gerekçeli olmak ve oybirliğiyle alınmak kaydıyla Genel Denetleme Kurulu’nun kararıyla yahut ilk ve son talep dilekçesi arasında en fazla 7 gün bulunmak ve aynı gerekçeye dayalı olmak şartıyla Genel Kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç 60 gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

Olağanüstü Genel Kurulun ilan edilmesinde, gündemin belirlenmesinde ve diğer hususlarda Olağan Genel Kurul için öngörülmüş usul ve esaslara uyulur. Olağanüstü Genel Kurulda, gündemde belirtilen maddeler görüşülür ve gündem değişikliği teklif edilemez. Olağanüstü Genel Kurul gündemi genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının açılmasından sonra, genel kurul gündemine zorunlu organların seçimine ilişkin gündem maddesi eklenemez.

Madde 15 – Seçimde Uyulacak Esaslar:
Genel kurulun zorunlu organları için yapılacak seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.
Seçim yapılacak genel kurul toplantıları en az 15 (on beş) gün önce genel kurula katılacak üye veya delege listeleri ile birlikte toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar iki nüsha olarak seçim kuruluna ve mahalli mülki amirliğe verilir. Toplantı tarihleri gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir günün akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin Pazar gününün dokuz – on yedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Şube genel kurullarında görüşmeler ve seçimler yukarıdaki günlerden birisi içinde de tamamlanabilir
Seçimlerde aday olanların isim listeleri düzenlenerek ayrı ayrı olmak üzere başkanlık divanınca seçim kurulu başkanlığına verilir. Divan başkanlığı, birden fazla liste varsa seçimlerden önce bunları birleştirerek bir oy pusulası haline getirir
Listede adı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Delege nüfus hüviyet cüzdanı ve varsa delege kimlik kartı ile birlikte imza karşılığı oyunu kullanır. Oy pusulaları seçim kurulunca mühürlenecektir.
Seçimin tamamlanmasından itibaren seçim sonuçlarına iki gün içerisinde itiraz yapılabilir. İtiraz edilmemesi halinde hakim kesin sonuçları ilan eder, sendika veya sendika şubesine bildirir.
Seçim kurulu başkanı ile seçim kurulu üyelerine, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun da belirtilen esaslara göre sendika veya sendika şubesi tarafından ücret ödenir.
Hakim, yukarıda belirtilen hususlara aykırı olarak seçimin yapılması veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı bir uygulama görürse seçimlerin iptaline, seçimlerin iki ila yedi gün arasında yenilenmesine karar verir ve sendika veya sendika şubesine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri yukarıdaki hükümlere uygun olarak yürütülür. İş Mahkemesine yapılacak olan itiraz-açılacak olan dava seçim tarihinden sonra en çok bir ay içinde yapılır.

Madde 16 – Sendika Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Sendika genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Genel Başkanı seçmek,
b)Zorunlu organlarda görev yapacak yöneticileri seçmek,
c) Tüzük değişikliği yapmak,
d) Yönetim ve denetleme kurulunun raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,
e) Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma raporu ile bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Duran varlıkların satın alınması veya satılması hususunda sendika yönetim kuruluna yetki vermek,
g) Yurtiçi ve yurtdışındaki sendikalara veya üst kuruluşlarına üye olmaya yada üyelikten ayrılmaya karar,
h) Şubelerin kuruluş ve çalışma esasları ile ilgili hususlarda yönetim kuruluna yetki vermek,
i) Aynı hizmet kolunda olmak şartıyla bir başka sendika ile birleşme veya katılmaya veya o sendikanın Demokrat Eğitimciler Sendikasına katılımı için karar vermek,
j) Sendikanın fesih kararını vermek ve feshi halinde mal varlığının tasfiyesine ilişkin kararı neticeye bağlamak,
k) Sendikanın zorunlu organlarınca sendika üyeliğinden çıkarılması uygun görülen üyelerin, üyelikten çıkarılıp, çıkarılmamasına karar vermek,
l) Tüzükte yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,
m) Sendika şubesi açma,
n) Sendika şubelerini birleştirmek veya kapatmak
o) Konfederasyon genel kurulunda sendikayı temsil edecek delegeleri seçmek,
ö) Mevzuatta veya tüzükte genel kurul tarafından yapılması belirtilen iş ve işlemlerle başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,
p)Sendika adına yapılacak her türlü miting, eylem, ve etkinlik kararı almak, uygulamak veya alınan kararları uygulamadan kaldırmak için sendika yönetim kuruluna yetki vermek,
q) Üyelik ödentisinin miktar yada oranını belirlemek,
r) Sendika adına borç almaya, taahhütte bulunmaya, banka veya diğer üçüncü şahıslardan döviz veya Türk Lirası cinsinden kredi almaya, geri ödemeye, menkul veya gayrimenkul satın almaya veya kiraya vermeye, sendika demirbaşlarını terkine veya elden çıkartmaya karar vermek. Zorunlu organlar tarafından sendika genel kuruluna intikal ettirilen hususları karara bağlama hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
s) Sendika yönetim kurulu üyelerine ve aylıksız izinli sayılacak şube yöneticileri ile diğer görevlilere verilecek her türlü ücret, huzur hakkı ve gündeliklerini belirlemek,
t) 4688 sayılı Kamu görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 19’uncu maddesinin (g) ve (h) bentlerinde belirtilen hususlarda karar vermek.

Madde 17 – Sendika Yöneticilerinde Aranacak Nitelikler:
Sendika üyeliği kesinleşmiş tüzüğün 2’inci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu görevinde bulunanlar, sendika veya şubenin zorunlu organlarına seçilebilir.
Sendika organlarında görevli iken emekli olanların görevi seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Madde 18 – Sendika Yönetim Kurulunun Oluşması:
Sendika yönetim kurulu, genel başkan dışında genel kurul delegeleri arasından seçilen en çok 6 asil ve 6 yedek üyeden oluşur. Sendika yönetim kurulu asil üyeliklerine seçilenler ilk toplantılarında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapar.
Bu üyeliklere ait görevler sırasıyla;
1. Genel Sekreter
2. Genel Başkan Yardımcısı (2 Adet)
3. Genel Eğitim ve Mali Sekreteri
4. Genel Teşkilat ve Sosyal İşler Sekreteri
5. Genel Hukuk ve Toplu Görüşme Sekreteri
Genel Başkanın, Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimleri birlikte bir listede olmak üzere genel kurula katılan delegeler tarafından aday listeleri arasından ayrı ayrı gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre yapılır. Yönetim Kuruluna üyeliği sayısından fazla aday olması durumunda en çok oy alan aday seçimi kazanır. Yönetim kurulu üye sayısının 6’dan az olması durumu başta olmak üzere veya boşalma olması durumunda, varsa yedek üye göreve davet edilir ki yedek üyenin bulunmadığı takdirde, açık sekreteryanın görevleri yönetim kurulunun belirleyeceği bir sekreterya tarafından ilk olağan genel kurula kadar vekaleten yürütülür.

Madde 19 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Sendika yönetim kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır.
Yönetim kurulu, yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde kullanacakları yetkilerden müştereken sorumludur.
Sendika yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;
a) Konfederasyon ile birlikte sendika üyeleri adına kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyetteki diğer yardımları geliştirmek amacıyla toplu görüşmeye katılmak, toplu görüşmeye taraf olmak,
b) Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını takip etmek,
c) Kamu görevlilerinin grev, toplu sözleşme, siyaset ve yönetime katılma hakkını elde etmelerine yönelik Anayasa’nın 51, 53, 54, 68 ve 128’inci maddelerinin değiştirilmesi için kamuoyu oluşturmak ve TBMM nezdinde girişimlerde bulunmak.
d) Konfederasyon ile birlikte oluşturulacak idari kurullara üyelerinin çalışma koşulları, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüşlerini bildirmek, toplu sözleşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek, kamu görevlileri ile ilgili toplanacak kurallara girecek üyeleri seçmek ve göndermek,
e) Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde tefsir etmek, tüzük tadil tekliflerini hazırlamak, genel kurula sunmak ve yapılan değişikleri ilgili kurumlara bildirmek,
f) Genel kurul ve diğer zorunlu organların kararlarını uygulamak, bu kurulların görüş ve önerilerini değerlendirmek,
g) Genel kurulu toplantıya çağırmak.
h) Şubelerin olağanüstü genel kurullarının toplanmasına karar vermek,
i) Genel Merkez ve Şube yöneticilerinin aylıksız izinli sayılıp-sayılmayacaklarına karar vermek,
j) Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi süresi içinde hazırlayıp, genel kurul delegelerine intikal ettirmek veya sendika internet sitesinde yayınlamak,
k) Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
l) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak,
m) Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşa ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçme, yurt içinde veya dışında tertiplenecek etüt ve geziler ile diğer etkinliklere katılacakları tespit etmek,
n) Uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanacak kurullarda görev alacak üyeleri seçmek ve göndermek,
o) Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların diğer sendikal hizmetlerde görevlendirilecek üye veya delegelerin yol masrafları ile gündelikleri sendika tarafından ödenir.
p) Üyelerinin idare ile ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde, ilgili makam, merci ve yargı organları nezdinde dava açmak, açılan davalara taraf olmak ve bu amaçla hukuk danışmanlık büroları oluşturmak,
q) Üyelerinin çalışma hayatından, mevzuattan, sözleşmelerden, örf ve adetten doğan hakları ile ilgili yetkili şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, dava açmak, açılan davalarda müdahil olmak, yada sulh olmak,
r) Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli kurul ve platformlar kurmak, gerekli büroları kurmak; bürolar için personel temin etmek ve personel atamalarını yapmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını tespit etmek, sendika bünyesinde çalışan personel için sendika adına anlaşmalar ve akitler yapmak; lazım olması durumunda yönetim kurulu üyeleri genel başkanın onayıyla sekretaryalarına yardımcı görevlendirebilir.
s) Sendika adına şubelerde yapılan sarf ve sair harcamaları usul, kanun, tüzük ve yönetmelik uyarınca inceleyip karara bağlamak,
t) Üyelerinin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisler ile kütüphane ve basım işleri için gerekli tesisleri kurmak,
u) Gelirlerinin en az yüzde onunu üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanmak,
v) Temsilcilik yetki belgesi vermek veya iptal etmek. Sendikanın çalışması için gerekli her türlü yönetmelikleri hazırlamak, değiştirmek, yürürlüğe koymak veya yürürlükten kaldırmak,
w) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,
x) Şube yönetim kurullarının görüşü alınarak, işyeri temsilci seçimlerinin yapılmasını sağlamak, seçimlere yapılan itirazları süresi içinde sonuçlandırmak ve zorunlu organların raporlarını karara bağlamak,
y) Şube disiplin kurulunca verilen kararları gerektiğinde sendika disiplin kuruluna sevk etmek,
z) Genel kurul tarafından oluşturulan istişare nitelikli organları toplantıya çağırmak, zorunlu organlar ve oluşturulan diğer organlar için uygun çalışma ofisi kurmak, organlarda görev alanların masraflarının karşılanmasına karar vermek,
aa) Duran varlıkların satın alınması veya mevcut duran varlıkların satılması hususunda genel kuruldan alınan yetki uyarınca gerekli işlemleri yapmak, lüzumlu halinde satış işlemi için komisyon kurmak,
bb) Satış ve terkinine yönetim kurulunca karar verilen demirbaşlardan satışı mümkün olanlar için sendika yönetim kurulu üyelerinin birinin başkanlığında en az üç kişiden oluşturulacak komisyon başkanlığında mahalli bir gazetede on beş gün önceden verilen bir ilanla satışa çıkarılır. Verilen gün ve saatte mahallinde hazır bulunan alıcılardan en uygun teklifi verene satış yapılır. Kullanılamaz hale gelen ve ekonomik değerini tamamen yitiren demirbaşlar komisyonun önerisi üzerine yönetim kurulu kararı ile hurdaya ayrılabilir,
cc) Sendika ve şube yöneticileri ile personelin ve üyelerinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmelerine karar vermek,
dd) Şubelerde aylıksız izinli olarak görev yapacak yöneticileri genel kurulun onayına sunmak,
ee) Yasa ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
ff) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak ve konfederasyon yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamak.

Madde 20 – Sendika Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları:
Sendika yönetim kurulu, genel başkanın başkanlığında en az on beş günde bir toplanır. Genel başkanın yokluğunda toplantıya vekalet yetkisi bulunan genel başkan yardımcısı veya genel sekreter başkanlık eder. Genel başkanın veya yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun daveti halinde yönetim kurulu üyeleri olağanüstüde toplanabilir. Yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamanın gizli ve açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır. Yönetim kurulunun toplantılarında, alınacak kararlarda kullanılan oyların eşitliği halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
Sendika yönetim kurulu, genel başkan yardımcılarının veya genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar.
Ayrılmalar sebebiyle yönetim kurulu üyeliğine davet edilen yedek üyeler davet edildikten sonra genel başkan yada yönetim kurulunda görev alan üyelerin üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde bir ay içinde genel kurul toplantıya çağrılır.

Madde 21 – Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
a) Genel başkan, yönetim kurulunun başkanıdır.
b) Yurt içi ve yurt dışında sendikayı temsil eder.
c) Genel kurul tarafından oluşturulan organlara yahut ihtiyaç olması durumunda oluşturacağı İstişari, uzmanlık ve danışmanlık amaçlı kurul ve komisyonları oluşturarak istediğinde başkanlık eder.
d) Şubeler dâhil her türlü çalışmaları denetime ve tetkike yetkilidir. Temsilcilik, danışmalık yetki belgesi verir, iptal ve imza eder.
e) Sendika adına basın kuruluşlarına beyanat vermeye yetkilidir. Gerektiğinde bu yetkisini yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları ile paylaşabilir.
f) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder veya ettirir. Dava açar ve bu nedenle açılan davalarda sendika adına taraf olur. Gerektiğinde bu yetkisini genel hukuk ve toplu görüşme sekreterine veya yönetim kurulu üyelerine devredebilir.
g) Yönetim kurulunun kararlaştırdığı diğer konularda dava açmaya, açılmış davaları takip etmeye ve müdahil sıfatıyla katılmaya, sulh ve ibraya, davadan vazgeçmeye ve bu tür davalar için vekil tayin etmeye yetkilidir.
h) Yazışmaları ve muhasebe evrakını ilgili sekreterya veya bir yönetim kurulu üyesiyle birlikte imza eder.
i) Mali denetim raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına sunar.
j) Sendika yayın organına, sendikanın ilgili defter ve evraklarına sahiplik eder.
k) Konfederasyon yönetim kurulunca alınacak kararların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlar.
l) Hizmet kolu ile ilgili sorunları, Ekonomik ve Sosyal Konseye götürülmesi için konfederasyona görüş bildirir. Gerekli görüldüğü hallerde yetkilerinin bir bölümünü yönetim kurulu üyelerine devredebilir.

Madde 22 –Genel Başkan Yardımcılarının Görev yetki ve sorumlulukları
a) Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.
b) Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda genel başkanın görevlendirmesiyle, başkanlık görevine vekalet etmek.
c) Sendika adına; ziyaret, kutlama, taziye, tebrik ve benzeri sosyal ilişkileri düzenlemek
d) Sorumluluk alanlarına göre ilgili konularda gelen görüşleri değerlendirip genel başkanın bilgisine ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
e) Üyelerin sosyal ve kültürel bilgilerini arttıracak etkinlikleri planlamak, programlamak ve genel başkanın bilgisine sunmak.
f) Sağlık evi, kütüphane, kreş ve benzeri sosyal tesislerin kurulması için çalışmalar yapmak ve genel başkanın bilgisine sunmak.
g) Genel Başkanın görev vermesiyle Sendika yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve kurula getirmek.
h) Her türlü basın-yayın organlarını takip ederek, sendikal faaliyetlere ilişkin haber, makale, demeç ve benzeri bilgi ve dökümanları belirli bir sistem dahilinde derleyerek yönetim kurulunun bilgisine sunmak.
ı) Genel Başkanın görevlendirmesiyle Sendika bünyesinde kurulacak komisyonlara başkanlık etmek.
i) Genel başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek

Madde 23 – Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
a) Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.
b) Sendikal çalışmaları ilgilendiren her türlü mevzuatla ilgili bilgi, belge ve yayınları toplamak, düzenlemek ve değişiklikleri takip etmek.
c) Sendika bünyesinde istihdam edilen personeli yönetim kurulu kararı doğrultusunda izlemek ve denetlemek.
d) Bağlı büroların çalışmalarını düzenlemek.
e) Genel Başkanın görev vermesi durumunda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 41. maddesi (e) bendine göre hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen defterlerin yönetmelik hükümlerine göre tasdikini sağlamak.
f) Sendika ile ilgili bilgi ve belgeleri arşivlemek
g) Genel başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 24 – Genel Eğitim ve Mali Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
a) Sendikanın mali ve muhasebe işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek ve dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlamak.
b) Aylık tanzim edeceği gelir-gider tablosu mizanları takip eden ayın on beşine kadar yönetim kuruluna sunmak.
c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektirdiği gibi yürütülmesini sağlamak, günlük kasa bakiyesini tespit etmek, muhasebe tekniğine uygun olarak günlük kasa hareketleri özet raporunu yönetim kuruluna sunmak, vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek.
d) Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda; sendikanın taşınmaz mal ve araçlarını sigorta ettirmek, sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlamak.
e) Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza etmek.
f) Genel kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim kuruluna tekliflerde bulunmak.
g) Şube avanslarını zamanında göndermek ve harcamaların takibini ve denetimini yapmak.
h) Sendika hesaplarını iç ve dış denetime hazır bulundurmak.
i) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile demirbaş eşya kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak, vergi, resim ve harçlarını yatırmak.
j) Genel kurulda müzakere edilecek bilanço ve tahmini bütçeleri yönetim kuruluna sunmak.
k) Sendika gelirlerini, yönetim kurulunca belirlenecek bankalarda değerlendirmek.
l) Zorunlu giderler için sendika kasasında bulundurulacak nakit mevcudu, 15’inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net bir aylık tutarının 10 (On) katından fazla bulundurmamak.
m) Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca hesap ve bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ile çalışma ve denetleme raporların ait olduğu dönemi izleyen 3 (üç) ay içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve konfederasyona göndermek.
n) Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 19’uncu maddesi (g) ve (h) bentleri uyarınca alınan kararları uygulamak, muhasebe ve mali işler ile ilgili yönetmeliği hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
o) Sendika yönetim kurulu üyelerinin mal bildirimini noterden tasdik ettirmek, gerektiğinde denetçilere ve ilgili mercilere zimmet karşılığı teslim etmek,
p) Kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika yöneticilerinin sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
q) Genel başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.

Madde 25 – Genel Teşkilatlandırma ve Sosyal İşler Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Şubelerin sendikal faaliyetlerini izlemek ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olmak,
a) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işlemleri takip etmek, üyelik arşivini düzenlemek, bu işle ilgili görevleri yürütmek, üye envanterlerini çıkartmak ve üyeliği kesinleşen üyenin, üye kayıt fişinin bir nüshasını Kamu İşverenine göndermek,
b) Şubelerin faaliyet alanlarını düzenlemek amacıyla yeni şubeler açılması konularında yönetim kuruluna bilgi sunmak. Kapatılması ve birleştirilmesi gereken şubeler ile ilgili incelemelerde bulunmak ve bu konuda genel kurul kararı alınabilmesi için sendika yönetim kuruluna rapor hazırlamak.
c) Şubelerin delege seçimlerinin ve genel kurullarını zamanında gerektiği gibi yapılmasını takip etmek ve sağlamak.
d) Sendikanın hizmet kolu içerisinde bulunan gerekli örgütlenmeyi gerçekleştirmek
e) Sendika temsilcilerinin seçimi konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
f) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.

Madde 26 – Genel Hukuk ve Toplu Görüşme Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
a) Kamu görevlileri ile ilgili yapılacak toplu görüşmeye ilişkin bilgi ve belgeleri toplamak, hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
b) Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını takip etmek.
c) Kurum ve yüksek idari kurullara ve konfederasyona katılacak üyelerin tespitine ilişkin önerileri yönetim kuruluna sunmak.
d) Toplu görüşme mutabakat metninde belirtilen mevzuat değişiklerini takip etmek ve yönetim kuruluna bilgi sunmak.
e) Tüzük ve yönetmeliklerdeki hukuka aykırı unsurları tespit etmek ve hazırlanan raporu yönetim kuruluna sunmak.
f) Mevzuattaki gelişmeleri incelemek ve yönetim kuruluna sunmak.
g) Verimlilik araştırmaları yapmak, sonuçları ile ilgili raporlar düzenlemek, önerilerde bulunmak, ve Kamu İşvereni ile ortak çalışmalar yapmak.
h) Eğitim programları hazırlamak ve yönetim kurulunun onayına sunmak.
i) Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programının uygulanmasını sağlamak.
j) Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması ve sorunlarının çözülmesi ile sendikal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik kurs, seminer, toplantı ve bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
k) Sendikanın basın-yayın organları ile ilişkilerini takip etmek.
l) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla temas kurmak ve sonuçları yönetim kuruluna sunmak.
m) Amaçlarına uyan kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, dostluk grubu teşekkül ettirmek ve yönetim kuruluna bilgi sunmak.
n) Ülkemizdeki sendikal hakları, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün normlarına ulaşması için araştırmalar yapmak, ve yönetim kuruluna bilgi sunmak,
o) Üyelerin her türlü sosyal hak ve menfaatlerinin korunmasını ve gelişimini sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunmak ve bunları ilgili ve yetkili mercilere iletmek ve yönetim kuruluna bilgi vermek.
p) Üyelerin idare ile ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde; her düzeydeki yönetim ve yargı organları önünde haklarını aramak için, dava açılmasını, açılan davalara taraf olma konularını koordine etmek, çeşitli illerde açılacak hukuk danışmanlık bürolarının koordinasyonunu sağlamak ve yönetim kuruluna aylık bilgi sağlamak.
q) Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve Genel Başkanın görev verdiği her türlü yazışma ve işleri takip etmek.

Madde 27 – Sendika Denetleme Kurulu:
Sendika denetleme kurulu, sendika genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Sendika denetleme kurulu, en az üç ayda bir sendika genel merkezinde toplanır ve kararlarını oy çokluğuyla alır. Sendika denetleme kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oy alan yedek üyeyi sırasıyla göreve çağırır.
Denetimlerde sendikaya ait evrak veya defterler sendika merkezinden dışarıya çıkarılamaz.
Sendika denetleme kurulu sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimini yapar, ara raporunu sendika başkanlığına verir. Dönem sonu raporunu genel kurula sunar.
Sendika denetleme kurulu, yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını denetler.
Sendika denetleme kurulu, yönetim kurulunun daveti üzerine şubelerde gerekli denetimleri de yapabilir. Gerekli görülürse şube yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle şube genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Sendika tüzüğünde belirtilen diğer denetim görevlerini yapar.
Denetim kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sonucunda sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu yönetim kurulu başkanlığına bir raporla bildirir, lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiil ya da fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister. Yönetim kurulunun, bu isteği kabul etmemesi halinde denetleme kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yargı mercilerine de başvurabilir.
Görevden bu yolla el çektirilenlerin genel kurulca sendikadaki görevlerine iade veya ihracına karar verilir. Görevlerine iade edilenlerin, görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir.
Sendikaca ihracına karar verilenler hakkında ayrıca yargıya da başvurulabilir.

Madde 28 – Sendika Disiplin Kurulu:
Sendika disiplin kurulu, sendika genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen 5 (beş) asil 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Sendika disiplin kurulu üyeleri, yapacakları ilk toplantıda, kendi aralarında bir başkan, bir raportör seçerek göreve başlar. Sendika disiplin kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde, disiplin kurulu başkanı en çok oy alan yedek üyeyi sırasıyla göreve çağırır.
Sendika disiplin kurulu, yönetim kurulunun kararları ve çağrısı üzerine kurul başkanının başkanlığında toplanır. Disiplin kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Disiplin kurulu ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra, gereğinin yapılması için kararını sendika başkanlığına sunar.
Sendika disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika ve şube yöneticileri hakkında soruşturma yaparak uyarı, kınama ve geçici olarak görevden el çektirme cezalarından birini sendika başkanlığına önerir. Ancak ihraç gerektiren suçlar hakkındaki görüşlerini bir raporla sendika başkanlığına sunar.
Şube disiplin kurulu tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce incelenmesi istenen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucunu, gereğinin yapılması için sendika şubesi başkanlığına gönderir.
Sendika disiplin kurulu, şube disiplin kurulu tarafından sendikadan ihraç istemlerine ilişkin hazırlanan raporları inceler, görüşü ile birlikte yönetim kuruluna sunar.

Madde 29 – Başkanlar Kurulunun Oluşması, Görev ve Yetkileri
Başkanlar kurulu, şube başkanları ile sendika yönetim kurulundan oluşur. Kurula, genel başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.
Kurul, sendika yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanabilir.
Bu amaçla;
a) Başkanlar kurulu, şubelerin lokal sorunları ve bu sorunlar ile ilgili çözüm arayışında bulunur.
b) Kurulların idari ve mali çalışmaları hakkında bilgi alır ve tavsiyelerde bulunur.
c) Çalışma hayatını ilgilendiren yasa ve mevzuatın uygulanmasına ilişkin eksikliklerle, hazırlık aşamasında olan yasa ve yönetmelik taslakları üzerinde müzakerelerde bulunur.
d) Sendikanın genel stratejisine ilişkin görüş alışverişinde bulunur.
e) Şubeler arası ilişkiler hakkında önerilerde bulunur.
f) Toplu görüşme mutabakat metni ile uygulanması hakkındaki görüşlerini bildirir.
g) Kurum İdari kurullarında, izlenecek yöntem hakkında değerlendirmelerde bulunur.
h) Tüzük maddelerinin tefsirini yaparak, sendika yönetim kuruluna görüş bildirir.

Madde 30 – Sendika Şubelerinin Kuruluş Esasları:
Sendika şubeleri, 4688 sayılı yasanın 18’inci maddesi gereğince sendika yönetim kurulu kararı ve en az 400 (Dört yüz) üye ile kurulur. Sendika genel kurulu kararı ile şubeler birleştirilebilir veya kapatılabilir.
Sendikanın faaliyet gösterdiği hizmet koluna dahil olan işyerlerinde çalışan 400 (Dört yüz) üye arasından şube kurucusu olmak isteyenlerden üçer adet nüfus cüzdanı örneği, ikametgah ilmühaberi ve kamu görevlisi olduğuna dair belge ile şubeyi ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimlikleri kuruluş dilekçelerine eklenir ve sendika yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu, şubenin faaliyet alanını da belirterek şube açılmasına karar verir. Belirtilecek faaliyet alanı birden fazla il ve/veya ilçeyi kapsayabilir. Gerektiğinde şubelerin faaliyet alanları yönetim kurulunca yeniden düzenlenebilir
Şube kurulmasına ilişkin karar, sendika yönetim kurulunca bir ay içerisinde sendika merkezinin ve şube açılan mahallin mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Bu bildirime kuruculardan alınan gerekli belgelerin birer sureti de eklenir.

Madde 31 – Sendika Şubesinin Zorunlu Organları:
Sendika şubesinin zorunlu organları şunlardır;
a) Şube genel kurulu,
b) Şube yönetim kurulu,
c) Şube denetleme kurulu,
d) Şube disiplin kurulu,
İstişare organları;
a) İl temsilcileri, baş temsilciler ve işyeri temsilcileri kurulu.

Madde 32 – Şube Genel Kurulunun Oluşması:
Şube genel kurulu, şubenin en yetkili organıdır.
Şube genel kurulları;
a) Üye sayısı 500 ile 2000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 100 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden,
b) Üye sayısı 2001 ile 4000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 125 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden,
c) Üye sayısı 4001 ile 6000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 150 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden,
d) Üye sayısı 6001 ile 8000 arasında ise üyeler arasından seçilecek 175 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden,
e) Üye sayısı 8001 den fazla ise üyeler arasından seçilecek 200 delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden,
Şube genel kurul delegeleri şubenin faaliyet alanına giren işyerlerinden tüzüğe bağlı olarak düzenlenecek delege seçimine ilişkin çıkarılacak yönetmelik esaslarına göre serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır.

Madde 33 – Şube Olağan Genel Kurulunun Toplanma Zamanı ve Toplantı Esasları:
Şube olağan genel kurulları, sendikanın bağlı olduğu üst kuruluşun genel kurul tarihi de dikkate alınarak, sendika genel kurulundan en az iki ay önce tamamlanacak şekilde şube yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır. Şube, genel kurul kararını ulusal veya mahalli bir gazete aracılığı ile duyurur. Ayrıca, mülki amirliğe ve seçim kuruluna en az 15 (on beş) gün önce bildirir.
Şube genel kurulu toplantısında çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yerde en çok 15 (on beş) gün içerisinde yeniden toplanır. Yer değişikliği olması halinde delegelere mülki amirliğe ve seçim kuruluna bildirilir.
Bu maddede yer almayan hususlarda, tüzüğün 15’inci maddesinde öngörülen toplantı esas ve usulleri ile ilgili hükümler uygulanır.

Madde 34 – Şube Olağanüstü Genel Kurulları:
Şube yönetim kurulu ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü haller ile şube genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteğine istinaden şube genel kurulu olağanüstü toplanır. Bu sistemde, toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile bildirilir.
Olağanüstü genel kurula çağrı şube yönetim kurulu tarafından yapılır. Şube yönetim kurulundaki boşalmalar halinde, gerekli işlemler sendika yönetim kurulunca yapılır.
Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez.

Madde 35 – Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Şube genel kurulunun görev ve yetkileri;
a) Organları seçmek,
b) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,
c) Sendika genel kuruluna, delege seçmek,
d) Mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek,
e) Aylıksız izinli (profesyonel) sayılacak şube yönetici yada yöneticilerini belirleyip sendika genel kuruluna sunmak.
Şube genel kurulları mali konuları müzakere ve ibra edemez.

Madde 36 – Şube Yönetim Kurulu:
Şube yönetim kurulu üyeleri, genel kurul delegeleri tarafından gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre seçilen 7 (yedi) asil, 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Ancak, genel kurul delege tam sayısının 1/5’inin önerisi ile üyelerde zorunlu organlara ve üst kurul delegeliğine aday gösterilebilir. Şube yönetim kurulu ilk toplantısında başkan, 2 (iki) başkan yardımcısı, sekreter, mali sekreter, teşkilatlandırma ve eğitim sekreteri, hukuk, basın ve sosyal ilişkiler sekreteri olmak üzere görev bölümü yapar. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Yönetim kurulunda boşalma olması durumunda sırasıyla yedek üye göreve davet edilir.
Yedek üyeler davet edildikten sonra şube yönetim kurulu üyelerinden dört sekreteryanın boşalması halinde en geç bir ay içerisinde şube olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.
Şube başkanının çeşitli nedenlerle görevinden ayrı kaldığı zamanlarda şube başkanlığına şube başkan yardımcılarından biri, başkanın yazılı oluru ile vekalet eder.
Şubelerde, aylıksız izinli sayılan yöneticiler, tüzükteki görev dağılımı sırasına göre belirlenir. Ancak, aylıksız izinli olarak görev yapacak yöneticinin bu hakkı kullanmaktan feragat etmesi halinde tüzükteki hiyerarşik sıraya göre aylıklı izinli sayılacak yönetici belirlenerek, sendika genel kurulunun tasvibine sunulur.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince sendika şubelerinde;
a) 400 ile 3000 üyesi olan sendika şubesinde 1 yönetim kurulu üyesi
b) 3001 ile 5000 üyesi olan sendika şubesinde 2 yönetim kurulu üyesi
c) 5001 ile 7500 üyesi olan sendika şubesinde 3 yönetim kurulu üyesi
d) 7501 ile 10000 üyesi olan sendika şubesinde 4 yönetim kurulu üyesi
e) 10001ve daha fazla üyesi olan sendika şubesinde 5 yönetim kurulu üyesi, sendika genel kurul kararı ile aylıksız izinli sayılır.
Aylıksız izinli sayılan sendika yöneticilerinin bu sürelere ilişkin emekli kesenekleri
ve karşılıkları her ay Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına gönderilir ve emeklilik hizmetinde değerlendirilir.
Şube yönetim kurulunun çalışma esasları, toplantı ve karar nisabı ile üyeliklerin boşalması hususlarında tüzüğün sendika yönetim kurulunun çalışma esaslarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Madde 37 – Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri;
a) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, harcamaları usulüne uygun yapmak ve karara bağlamak. Harcamalara ilişkin yönetim kurulu kararlarının onaylı birer örneği ile birlikte belgelerin aslını incelemek ve gereği yapılmak üzere harcama belgelerini müteakip ayın 15’ine kadar sendika genel merkezine göndermek.
b) Şube yönetim kurulu ve yöneticileri üyelerine, yöneticilerine veya diğer kişi ve kuruluşlara borç para veremez.
c) Şube genel kurulunu toplantıya çağırmak, şube genel kurulunun gündemini ve gerekli raporları hazırlamak.
d) Şube faaliyet alanına giren il ve ilçelerdeki özel ve tüzel kuruluşlara karşı şubeyi temsil etmek.
e) Şubenin personel, demirbaş, hizmet binası kiralama, lokal işletme ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak için sendika yönetim kurulundan izin almak.
f) Şube faaliyet alanı içinde doğan ihtilafların çözümü için çaba göstermek.
g) Sendika üyeliği için başvuru belgesini 5 (beş) gün içinde sendika genel merkezine göndermek.
h) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 25’inci maddesi uyarınca sendika aidatlarının kesilip sendika genel merkez hesabına gönderilmesini temin etmek. Üye kesinti listelerinin onaylı bir örneğini sendika genel merkezine göndermek.
i) Üyelerinin, her türlü müracaatlarını incelemek, ilgili mercilerle temas kurarak sonuçlandırmaya çalışmak ve gerektiğinde sendika genel merkezine intikal ettirmek.
j) İşyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arası 1, 101-500 arası 2, 501-1000 arası 3, 1001-2000 arası 5, 2000 den fazla ise en çok 7 işyeri temsilcisinin seçimi ile temsilciler arasında yapılacak baş temsilci seçimini tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yapılmasını sağlamak.
İşyeri temsilci odası ile duyuru panolarının temini için girişimlerde bulunmak.
k) Üyelerinin genel ve yerel sorunları ile çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların yılda 2 kez toplanacak olan kurum idari kurullarında ele alınması için sendika yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile genel kurul, sendika ve şube yönetim kurullarınca alınan karar ve talimatlara aykırı hareket eden veya sendika, şube ve konfederasyon yöneticilerini küçültücü mahiyette fiil ve isnatlarda bulunan üyeleri, fiillerinin ağırlık derecelerine göre şube disiplin kuruluna sevk etmek veya sendika disiplin kurulunca cezalandırılması için sendika yönetim kuruluna teklifte bulunmak.
Sendikanın zorunlu organları ile şube genel kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.

Madde 38 – Şube Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları:
(1) Şube Yönetim Kurulu; başkan, başkan yardımcısı (başkan vekili), başkan yardımcısı (mali işler), başkan yardımcısı (teşkilatlanma), başkan yardımcısı (basın ve iletişim), başkan yardımcısı (eğitim ve sosyal işler) ve başkan yardımcısı (mevzuat ve toplu sözleşme) olmak üzere yedi üyeden oluşur ve şube genel kurulu tarafından; aday olan şube genel kurulu delegeleri veya delegelerin1/10’unca aday gösterilen üyeler arasından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak tek dereceli ve unvanlı olarak gerçekleştirilecek seçimle belirlenir. En fazla oyu alan aday, aday olduğu göreve seçilmiş olur. Aynı seçimde, Şube Yönetim Kurulu asil üye sayısı kadar yedek üyenin seçimi de gerçekleştirilir. Şube Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde en çok oy alandan başlanarak yedek üyeye çağrı yapılır. Yönetim Kurulu yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk toplantıda oybirliğiyle Şube Başkanı hariç olmak üzere görev dağılımı yeniden yapabilir.

(2) Şube Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, çağrı yapılan yedek üyenin katılımıyla toplanan Yönetim Kurulu’nda Şube Başkanı seçimi yapılır. Şube başkanı salt çoğunluğun oyu ile seçilir. Şube Başkanı’nın belirlenmesinden sonra Yönetim Kurulunun diğer üyelikleri için görev dağılımı yeniden yapılır.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen haller hariç olmak üzere şube yönetim kurulu; şube başkanının önerisi olmak ve oybirliğiyle gerçekleştirmek kaydıyla görev dağılımını yeniden yapabilir.

(4) Şube Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan, Şube Başkanının çağrısıyla da olağanüstü olarak toplanır. Şube Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğu olup kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın yer aldığı tarafın görüşü karar haline gelir. Şube Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak beş defa üst üste katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği sona erer.

(5) Şube yönetim kurulunun önerisi ve Genel Yönetim Kurulu kararıyla süresi belirtilmek suretiyle veya süre belirtilmeksizin şube yönetim kurulu üyeleri aylıksız izne ayrılabilir.

Madde 39 – Şube Başkanının Görev ve Yetkileri:
Şubeyi şube başkanı temsil eder. Şube başkanı, şube yönetim kuruluna ve kurulacak komisyonlara başkanlık eder.
Şube başkanı, her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir.
Yazışmaları ve muhasebe evrakını ilgili sekreterya ile birlikte imza eder.
Şube faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere her türlü tedbiri alır. Şube denetleme kurullarınca verilen raporların ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmesini sağlar. Yasalara, sendikanın prensiplerine aykırı olmamak üzere kamu görevlileri ve ülke sorunları hakkında basın kuruluşlarına demeç verebilir.

Madde 40 – Şube Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri:
Şube başkanının bulunmadığı zamanlarda, başkanın görev ve yetkilerini kullanır.
Yazışmalardan, bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin arşivlenmesinden sorumludur.
Şube bürolarının işleyişinden sorumludur.
Görüşülmesi gereken gündem konularını diğer yönetim kurulu üyeleriyle istişare ederek, en az 15 (on beş) günde bir defa hazırlayacağı gündemi ve gündemdeki konularla ilgili karar, tasarı ve teklifleri yönetim kuruluna sunar.
Şubede istihdam edilen personeli izler ve denetler.
Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Madde 41 – Şube Sekreterinin Görev ve Yetkileri:
Üyelerine yönelik sosyal, akademik çalışmaları yapar bu amaçla bildiri, bülten ve broşür çıkarabilir.
Eğitim çalışmaları konusunda genel eğitim sekreteri ile işbirliği içerisinde çalışır.
Sendikal çalışmalara ilişkin her türlü mevzuat, bilgi, belge ve yayınları toplar, düzenler ve değişiklikleri takip eder.
Üyelerin mevzuata ilişkin genel ve yerel sorunlarını şube yönetim kuruluna sunar.
Yılda iki kez yapılacak olan kurum idari kurulları için bilgi ve dökümanları hazırlar.
Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Madde 42 – Şube Mali Sekreterinin Görev ve Yetkileri:
Şubenin mali konularındaki bütün işlemlerini kanun ve tüzük hükümleri ile sendikanın yetkili organlarının talimatları doğrultusunda yürütür.
Haftada bir defa kasa mutabakatını sağlar ve ilk yönetim kurulu toplantısına sunar.
Şubenin zorunlu giderleri için şube kasasında bulundurulacak nakit para mevcudu 15’inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının üç katından fazla bulundurmaz.
Şubenin, Vergi, Sigorta ve diğer işlemlerini takip eder.
Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.,

Madde 43 – Şube Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterinin Görev ve Yetkileri:
Şubenin sendikal faaliyet sahası içerisinde bulunan işyerinde gerekli örgütlenmeyi sağlar.
Şube sınırları içerisinde örgütlenme ile ilgili genel merkez kararlarını hayata geçirir.
Şubeye bağlı işyeri temsilcileri ile baş temsilcilerin faaliyetlerini izler ve yönetim kuruluna bilgi sunar
Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Madde 44 – Şube Hukuk, Basın ve Sosyal İşler Sekreterinin Görev ve Yetkileri:
Kamu görevlileri ile ilgili yapılan ve yapılacak olan toplu görüşmelere ilişkin bilgi, belge ve dökümanları toplar, toplu görüşmelere esas olacak bu bilgileri yönetim kurulunun bilgisine sunarak genel merkeze iletilmesini sağlar.
Toplu görüşme mutabakat metninin uygulanmasını, şube bazında takip eder.
Kurum ve yüksek idari kurullarda görüşülmesi ve ele alınması gerekli konulara ilişkin önerileri yönetim kurulu marifetiyle genel merkeze aktarılmasını sağlar.
Toplu görüşme mutabakat metninde belirtilen mevzuat değişikliklerini takip eder ve üyelere bildirir.
Tüzük ve yönetmeliklerdeki hususların işleyişlerinin takip ederek yönetim kurulu ve üyeleri bilgilendirir.
Verimlilik araştırmaları yapar, sonuçları ile ilgili raporlar düzenleyerek yönetim kuruluna önerilerde bulunur ve şube bazında kamu işvereni temsilcisi ile ortak çalışmalar yapar.
Hizmet Kolunun Sorunları ile ilgili üyelerden gelen şikayetleri ve aksaklıkları tespit eder ve yönetim kuruluna sunar.
Üyelerin her türlü sosyal hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesini sağlayacak mevzuat çalışmalarında bulunur ve bunları ilgili ve yetkili mercilere iletir ve yönetim kuruluna bilgi verir.
Üyelerin idare ile ihtilaflarında ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde sendika genel merkezince yetki verilmesi halinde; her düzeydeki yönetim ve yargı organları önünde haklarını aramak için dava açılmasını, açılan davalara taraf olma konularını şube bazında koordine eder. Hukuk danışmanlık bürolarıyla üyelerin irtibatını sağlar ve yönetim kuruluna aylık bilgi sunar.
a) Şube başkanı ve şube yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Madde 45 – Şube Denetleme Kurulu:
Denetleme kurulu, şube genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre seçilen 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan, bir raportör ve bir üye seçerek göreve başlar.
Denetleme kurulu toplantılarını en az altı ayda bir şube merkezinde yapar. Denetleme kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Üyeliklerde boşalma olması halinde, kurul başkanı sıradaki yedek üyeyi göreve çağırır.
Denetleme kurulu, yönetim kurulu faaliyetlerinin yetkili organ kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını denetler.
Denetimlerde; şubeye ait evrak veya defterler şube merkezinden dışarıya çıkarılamaz.
Denetleme kurulu, sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, hazırladığı raporların bir nüshasını bilgi için yönetim kuruluna, aslını ise gereği yapılmak üzere genel merkeze önerileri ile birlikte sunar. Dönem sonu raporunu da hazırlayarak şube genel kuruluna sunar.

Madde 46 – Şube Disiplin Kurulu:
Disiplin kurulu, şube genel kurulu delegeleri tarafından gizli oy, açık tasnif ve döküm esasına göre seçilen 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Toplantı nisabı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Asil üyeler, kendi aralarından bir başkan, bir raportör ve bir üye seçerek göreve başlar.
Disiplin kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır.
Disiplin kurulu tüzüğün amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında yönetim kurulunun daveti üzerine soruşturma yapar. Uyarı ve kınama cezası ile bazı hallerde üç aya kadar geçici yada ihraç cezası önerebilir. Önerilerine ilişkin disiplin kurulu raporunu şube yönetim kuruluna sunar. Disiplin kurulunun kesin ihraç ceza önerisi, genel kurula sunulmak üzere şube yönetim kurulunca, sendika genel merkezine gönderilir.
Yönetici veya üyelere savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Verilen her cezaya ilgilinin itiraz hakkı vardır.

Madde 47 – İl temsilcileri, Baştemsilciler ve İşyeri Temsilciler Kurulu:
Baştemsilciler ve işyeri temsilcileri, şubelerin faaliyet alanına işyerlerinde tüzük hükümleri doğrultusunda çıkarılacak Seçim Yönetmeliğine göre belirlenir. Şube yönetim kurulunun çağrısı üzerine en az 3 (üç) ayda bir toplanabilir. Sendikanın faaliyet gösterdiği işyerlerinde 20-100 kamu görevlisi için 1, 101-500 için en çok 2, 501-1000 için en çok 3, 1001 – 2000 için en çok 5, 2000 ve daha yukarısı için ise en çok 7 işyeri temsilcisi seçilebilir.
Sendika şubesinin olmadığı illerde ve gerektiğinde sendikayı temsil etmek ve tüzük hükümlerine göre sendikal faaliyetlerde bulunmak üzere il ve ilçe temsilciliği 6 aylık yetki verilmek üzere ihdas edilebilir ve gerekli hallerde lağvedilebilir.. İl temsilcisi genel merkez yönetim kurulu tarafından belirlenerek görevlendirilir. İlçe, Baştemsilci ve Temsilciler il temsilcilerine karşı sorumludur.
Birden fazla temsilcinin bulunduğu işyerlerindeki temsilciler arasından birisi, şube yönetim kurulunun yer, gün ve saatini bildirir yazısı üzerine yapılacak toplantıda baştemsilci olarak seçilir. Oyların eşitliği halinde, seçim üçüncü tura kadar sürdürülebilir, eşitliğin bozulmaması halinde baştemsilci kura ile belirlenir.
İşyeri temsilcileri, işyerlerinde üyelerin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek, üye ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla tüzük hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür. İşyeri temsilcileri bir genel kurul dönemi için seçilirler. İl temsilcisi, baş temsilci ve temsilcilere idare tarafından yasa uyarınca gerekli kolaylıklar sağlanır.
Ayrıca, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda örgütlenme çalışmaları yapılması ve sendika organları ile üyeler ve hedef kitle arasında iletişim sağlanması, işyeri temsilcilerin secimi, faaliyet alanı, kuruluşu, çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları sendika yönetim kurulu tarafından hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 48– Sendikanın Gelirleri:
a) Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na göre yapılabilecek faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
Bağış ve yardımlar,
Mal varlığı gelirleri, Mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından elde edilecek gelirler.
Tüm gelirler sendika genel merkez hesabında toplanır.

Madde 49– Üyelik Ödentisi:
Sendikaya üye olmak için üye formunu imzalayan kamu görevlisi aynı zamanda aylık ödenti tutarını da ödemekle yükümlüdür. Bu mükellefiyet üyeliğin kabulü ile yürürlüğe girer.
Sendikaya kayıtlı her üye aylık maaşından kesilen damga vergisi matrahının %0.5’i (Binde beş) oranında aylık üyelik ödentisi öder.
Binde beş oranındaki üyelik ödentisi hiçbir şekilde 15’inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birini geçemez.
Üye ödenti kesintileri genel merkez hesabında toplanır, aidatlar, sendika yönetim kurulunca belirlenecek bankalara yatırılır.

Madde 50 – Sendika Giderleri
Sendika genel kurulunda kabul edilen bütçe, çerçevesinde harcama yapmaya genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.
Sendikanın gelirleri 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na aykırı biçimde kullanılamaz.
Sendika gelirlerinin en az %10’unu (Yüzde on) üyelerinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanılır.
Sendika, üye ve yöneticileri ile çalıştırdığı personel dahil hiç kimseye borç para veremez.
Demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme, demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem görmez.
Mali konulara ilişken genelgeler doğrultusunda yapılmayan harcamalar dikkate alınmaz.

Madde 51 – Bütçenin Düzenlenmesi:
Bütçe, sendika yönetim kurulunca hazırlanır. Genel kurul onayı ile kesinleşir. Bütçe, her takvim yılı ayrı ayrı olmak üzere sendika ve şube harcamaları ayrıntılı bir şekilde üç yıllık dönem için hazırlanır.
Bütçede;
Sendikanın gelirleri ve kaynakları,
Giderleri ve sarf giderleri,
Sendikadaki aylıksız izinli sayılan yöneticilere verilecek aylık, sosyal yardımlar ile yolluk gündelik ve ödenekler,
Sendika ve şubelerde çalışan personele verilecek ücret ve sosyal yardımlar ile yönetim kurulunca görevlendirilecek kişi ve kuruluşlara verilecek her türlü danışmanlık ve huzur hakkına ilişkin ödenekler, yolluk ve gündelikler,
Sendikanın dönen ve duran varlıkları ayrı ayrı belirtilir.

Madde 52 – Sendikaca Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar:
Sendika aşağıda yazılı defterleri, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.
Üye kayıt defteri ile üye başvuru ve çekilme bildirim formları,
Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defteri.
Gelen ve giden evrak kayıt defteri ile zimmet defteri,
Gelen ve giden evrak dosyaları,
Aidat, yevmiye, envanter ve defter-i kebir,
Gelir makbuzları ile bunlara ait zimmet kayıt defteri ve harcama belgeleri ve bunların saklandığı dosyalar.
Sendika tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterlerde tutabilir.
Yukarıda yazılı defterler, her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilir.
Şubeler ise (b), (c), (d), fıkralarındaki kayıtları tutmak zorundadır.
Sendika, defter ve belgelerini ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 10 yıl süre ile saklamak zorundadır.
Şubeler, mali harcamalarını sendika yönetim kurulunca çıkarılacak yönetmelik esasları doğrultusunda avans hesabı sistemiyle yaparlar.

Madde 53 – Mal Bildirimi:
Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticileri göreve seçildikten sonra üç ay içerisinde kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocukların 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca doldurulacak mal varlığı bildirimini notere tasdik ettirmek zorundadırlar. Mal bildirimine ilişkin belgeler sendika ve sendika şubesi yönetim kurulu karar defterine yazılır. Bu sayfa deneticiler tarafından imza edilir. Mal varlığında değişiklik olması halinde mal bildirimi yasal süresi içerisinde yenilenir.
Yukarıda belirtilen hususlar göreve getirilen yedek üyeler içinde geçerlidir.
Bu zorunluluğa uymayan sendika ve şube yöneticilerinin görevleri otuz gün sonra biter.
Tekrar seçilen yöneticiler yeniden mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.
Mal bildirimi açıklanamaz ancak yargı mercileri ile denetleme ve inceleme yetkisine sahip makam ve mercilerin talepleri halinde tutanakla verilir.

Madde 54 – Yasaklar
Sendika;
Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı eylemlerde bulunamaz.
Siyasi partilerden ve kamu makamlarından maddi yardım kabul edemez ve maddi yardımda bulunamaz.
Siyasi partilerin kuruluşu içinde yer alamaz, siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamaz, ticaretle uğraşamaz.

Madde 55 – Görevlendirileceklerin Aylık, Tazminat ve Sosyal Hakları:
Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticilerine verilecek aylık, sosyal yardım ve her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler genel kurul tarafından tespit edilir.
Sendika Hizmetlerinde görevlendirileceklerin yolluk ve gündelikler, yol, yemek ve konaklama giderlerini vasati ölçülerde karşılayacak biçimde yönetim kurulunca tespit edilir.
Sendika ve şubelerin zorunlu organlarında görevli olanların diğer sendikal hizmetlerde görevlendirilecek üye veya delegelerin yol masrafları ile gündelikleri sendika tarafından ödenir.
Sendika ve şubelerinde çalıştırılanların iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminatlar ile diğer sosyal haklarını tespite sendika yönetim kurulu yetkilidir.
Sendika, yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, yıllık izin ve diğer sosyal hakları yönetim kurulunca çıkartılacak bir yönetmelik ile düzenlenir.
Aylıksız izinli sayılan sendika yöneticileri yılda 30 iş günü ücretli izin hakkına sahiptir. Yıllık izinler, yılı içinde kullanılabileceği gibi ertesi yılda kullanılabilir, ikinci yılın sonunda kullanılmayan izin daha sonra kullanılamaz.
Aylıksız izinli sayılan sendika yöneticilerine aylıklarını aşmamak üzere yılda 2 (iki) defa ek ödeme yapılabilir. Yönetim kurulu, bu ödemeleri iki ayrı dilimde yapabileceği gibi ikisini birlikte de yapabilir. Ödeme tarihleri yönetim kurulunca belirlenir.
Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticilerinden yeniden seçilmeyenlere bir aylık maaşı sendikaca ödenir, ölümleri halinde varislerine, maluliyet halinde kendisine aylıksız izinli çalışılan her yıl için 1 (bir) aylık maaşının brüt tutarı oranında tazminat ödenir. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir.
Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üye veya personelin görevleri sırasında uğradıkları kaza sonrasında ölümleri halinde mirasçılarına, aylık ücretlerinin 10 (on) katını aşmamak üzere tazminat verilebilir. Maluliyet halinde ise yukarıdaki oran en fazla %50 (yüzde elli) arttırılmak suretiyle esasları yönetim kurulunca belirlenerek ödenir. ,
Aylıksız izinli sayılan sendika ve şube yöneticilerinin hasta olduklarına dair sağlık kuruluşlarından aldıkları raporları sendikaya ibraz etmeleri halinde ücretleri kendilerine ödenir.
Sendika ve şube personellerinin hasta ve raporlu oldukları süre için SGK’dan aldıkları geçici iş görmezlik raporunu sendika veya şubeye ibraz etmeleri halinde bu süreye ait ücreti kendilerine ödenir.
Sendika ve şubelerinde çalıştırılan uzman ve diğer personelin kıdem tazminatları sendikaca ödenir.

Madde 56 – Yurt Dışına Gönderilme:
Sendika tarafından yetkili olarak üyesi bulunduğu uluslararası bir kuruluşa veya başka bir sendikal görevle yurt dışına gönderilen yönetici, uzman ve temsilcilerinin ücret ve yollukları 60. Maddenin (b) bendindeki hükümler çerçevesinde yönetim kurulunca belirlenir ve sendika tarafından karşılanır.

Madde 57 – Tüzük Değişikliği:
Sendika tüzüğünde yapılacak değişiklikler sendika genel kuruluna katılma hakkı bulunan üye veya delegelerin en az üçte ikisinin katılımıyla yapılacak genel kurulda hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla yapılır.
İlk genel kurulda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, sendikanın genel yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısından az olamaz. İkinci toplantıda da tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Tüzükte yapılan değişiklikler sendikanın üst kuruluşuna ve yetkili makamlara gönderilir.

Madde 58 – Fesih ve Tasfiye:
Sendikanın fesih ve tasfiyesine olağan veya olağanüstü genel kurul yetkilidir. Genel kuruluna katılma hakkı bulunan üye veya delegelerin en az üçte ikisinin katılımıyla yapılacak genel kurulda hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla yapılır.
İlk genel kurulda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi halinde ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, sendikanın genel yönetim üye tam sayısından az olamaz. İkinci toplantıda da tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Sendikanın feshi halinde para ve mal varlığı bu kanuna göre kurulmuş aynı nitelikteki bir kuruluşa veya genel kurulun tasvibi ile varsa üye olunan konfederasyona, ya da genel kurulun tasvibi ile hazineye devredilir.

Madde 59 – Adli Takibata Uğrama:
Sendika ve şube yöneticilerinin sendikal faaliyetler nedeniyle adli takibata uğraması veya bu suçtan mahkûm edilmesi halinde ilgiliye, sendika yönetim kurulunca gerekli adli yardım sağlanır.

Madde 60 – Yetkilendirme:
Sendikanın taşra teşkilatlarında, ilke olarak seçimle görevlendirmeler esas olmakla birlikte; kuruluş aşamasında seçimle yapılma imkânı bulunmayan durumlarda sendika merkez yönetim kurulunca doğrudan il, ilçe, bölge, işyeri temsilcisi gibi görevlendirmeler yapılabilir. Bu durumdaki görevlilere sendika yönetim kurulunca yetki belgesi verilir ve alınır.

Madde 61 – Şubelerin Yetki Alanları:
Şube yetki alanları sendika yönetim kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 62 – Yönetmelikler ve Genelgeler:
Sendika tüzüğünde belirtilen yönetmelikler ile tüzükte oluşabilecek belirsizlikleri gidermek amacıyla genelge yayınlamaya genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 63- Tüzük Değişikliği;
Tüzük değişikliğine gündemde yazılı olmak şartıyla olağan ya da olağanüstü genel kurullar yetkilidir. Değişiklik istenen maddelerin veya metinlerin eski ve yeni şekillerinin genel kurulun onayına sunulması şarttır. Tüzük değişiklikleri için tüzüğün 57. maddesi kapsamında değerlendirilir.

Madde 64 – Sendika Kurucuları:
Sendika, kuruluş evraklarında soyadı, baba adı, doğum tarihi, mesleği ve adresi belirtilen kurucu üyeler tarafından kurulmuştur.

Madde 65. (1) İş bu tüzük 06.04.2013 tarihli Genel Kurul Kongresinde, delegelerin oylarına sunularak kabulünden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Geçici Madde 1. (1) Tüzüğün 13’inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen, olağan genel kurulun dört yılda bir toplanmasına ilişkin hüküm, Sendika 2. Olağan Genel Kurul dönemi ve işbu Tüzüğün kabul edildiği tarih itibariyle gerçekleştirilmiş son olağan şube genel kurul dönemleri için de uygulanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası gereğince Sendika Genel Kurulunun üçüncü olağan toplantısı, 06.04.2013 tarihinden itibaren başlayan dört yıllık sürenin sonunda ve ilgili mevzuat hükümleri açısından dört yıllık süre şartının ihlali sonucunu doğurmayacak yıl, ay ve günde yapılır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası gereğince şubelerin müteakip olağan genel kurulları, sendika ikinci olağan genel kurulundan en geç iki ay önce olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır.

(4) İşyeri temsilcilerinin seçimine kadar geçecek sürede, sendika ile üyeler arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla gerektiğinde şube yönetim kurulunca işyeri temsilcilik seçimleri yapılabilir.

(5) Şubelerin ilk olağan genel kurulu, Tüzüğün ilgili maddesinin a,b, c, d ve e bentlerinde belirtilerek seçilen delegeler ile birlikte şube kurucular kurulundan oluşur. Daha sonraki olağan genel kurullarda maddenin a, b, c, d ve e bentlerindeki hükümler uygulanır.